تماس با ما    تلفن واحد تبلیغات :      82427-021  


تاریخ : 1397/05/04
تاریخ : 1397/04/25
تاریخ : 1397/04/16
تاریخ : 1397/03/29
تاریخ : 1397/03/07
تاریخ : 1397/02/31
تاریخ : 1397/02/24
تاریخ : 1397/02/17
تاریخ : 1397/02/10
تاریخ : 1397/02/03
تاریخ : 1397/01/27
تاریخ : 1397/01/20
تاریخ : 1396/11/23
تاریخ : 1396/11/15
تاریخ : 1396/11/08
تاریخ : 1396/10/30
تاریخ : 1396/10/18
تاریخ : 1396/10/11
تاریخ : 1396/10/02
تاریخ : 1396/09/20
تاریخ : 1396/09/13
تاریخ : 1396/09/04
تاریخ : 1396/08/20
تاریخ : 1396/08/10
تاریخ : 1396/08/02
تاریخ : 1396/07/26
تاریخ : 1396/07/19
تاریخ : 1396/06/29
تاریخ : 1396/06/23
تاریخ : 1396/06/15
تاریخ : 1396/06/04
تاریخ : 1396/05/26
تاریخ : 1396/05/16
تاریخ : 1396/05/03
تاریخ : 1396/04/25
تاریخ : 1396/04/18
تاریخ : 1396/03/31
تاریخ : 1396/03/29
تاریخ : 1396/03/22
تاریخ : 1396/03/08
تاریخ : 1396/03/01
تاریخ : 1396/02/25
تاریخ : 1396/02/18
تاریخ : 1396/02/11
تاریخ : 1396/02/04
تاریخ : 1396/01/28
تاریخ : 1396/01/21
تاریخ : 1396/01/16
تاریخ : 1395/12/23
تاریخ : 1395/12/15
تاریخ : 1395/12/05
تاریخ : 1395/11/24
تاریخ : 1395/11/19
تاریخ : 1395/11/12
تاریخ : 1395/11/03
تاریخ : 1395/10/29
تاریخ : 1395/10/19
تاریخ : 1395/10/16
تاریخ : 1395/10/05
تاریخ : 1395/10/01
تاریخ : 1395/09/23
تاریخ : 1395/09/13
تاریخ : 1395/09/02
تاریخ : 1395/08/20
تاریخ : 1395/08/12
تاریخ : 1395/08/05
تاریخ : 1395/07/22
تاریخ : 1395/07/14
تاریخ : 1395/07/04
تاریخ : 1395/07/03
تاریخ : 1395/06/21
تاریخ : 1395/06/11
تاریخ : 1395/06/01
تاریخ : 1395/05/25
تاریخ : 1395/05/18
تاریخ : 1395/05/11
تاریخ : 1395/05/04
تاریخ : 1395/04/21
تاریخ : 1395/04/08
تاریخ : 1395/03/31
تاریخ : 1395/03/24
تاریخ : 1395/03/19
تاریخ : 1395/03/17
تاریخ : 1395/03/10
تاریخ : 1395/03/05
تاریخ : 1395/02/27
تاریخ : 1395/02/20
تاریخ : 1395/02/13
تاریخ : 1395/02/06
تاریخ : 1395/01/30
تاریخ : 1395/01/23
تاریخ : 1395/01/21
تاریخ : 1395/01/21
تاریخ : 1395/01/16
تاریخ : 1395/01/16
تاریخ : 1394/12/24
تاریخ : 1394/12/19
تاریخ : 1394/12/12
تاریخ : 1394/12/05
تاریخ : 1394/12/03
تاریخ : 1394/12/01
تاریخ : 1394/11/24
تاریخ : 1394/11/20
تاریخ : 1394/11/17
تاریخ : 1394/11/13
تاریخ : 1394/11/05
تاریخ : 1394/10/28
تاریخ : 1394/10/21
تاریخ : 1394/10/15
تاریخ : 1394/10/05
تاریخ : 1394/09/25
تاریخ : 1394/09/14
تاریخ : 1394/09/13
تاریخ : 1394/09/02
تاریخ : 1394/08/23
تاریخ : 1394/08/13
تاریخ : 1394/08/03
تاریخ : 1394/07/22
تاریخ : 1394/07/13
تاریخ : 1394/07/06
تاریخ : 1394/06/28
تاریخ : 1394/06/23
تاریخ : 1394/06/14
تاریخ : 1394/06/07
تاریخ : 1394/05/31
تاریخ : 1394/05/26
تاریخ : 1394/05/19
تاریخ : 1394/05/14
تاریخ : 1394/05/04
تاریخ : 1394/04/22
تاریخ : 1394/04/16
تاریخ : 1394/04/03
تاریخ : 1394/03/26
تاریخ : 1394/03/20
تاریخ : 1394/03/12
تاریخ : 1394/03/05
تاریخ : 1394/02/29
تاریخ : 1394/02/21
تاریخ : 1394/02/14
تاریخ : 1394/02/05
تاریخ : 1394/01/29
تاریخ : 1394/01/23
تاریخ : 1394/01/17
تاریخ : 1393/12/27
تاریخ : 1393/12/23
تاریخ : 1393/12/17
تاریخ : 1393/12/05
تاریخ : 1393/11/25
تاریخ : 1393/11/18
تاریخ : 1393/11/11
تاریخ : 1393/10/28
تاریخ : 1393/10/21
تاریخ : 1393/10/16
تاریخ : 1393/10/13
تاریخ : 1393/10/06
تاریخ : 1393/09/27
تاریخ : 1393/09/18
تاریخ : 1393/09/08
تاریخ : 1393/09/05
تاریخ : 1393/08/28
تاریخ : 1393/08/17
تاریخ : 1393/08/07
تاریخ : 1393/07/26
تاریخ : 1393/07/19
تاریخ : 1393/07/12
تاریخ : 1393/07/06
تاریخ : 1393/07/01
تاریخ : 1393/06/25
تاریخ : 1393/06/18
تاریخ : 1393/06/12
تاریخ : 1393/06/06
تاریخ : 1393/05/26
تاریخ : 1393/05/21
تاریخ : 1393/05/16
تاریخ : 1393/05/05
تاریخ : 1393/04/29
تاریخ : 1393/04/23
تاریخ : 1393/04/16
تاریخ : 1393/04/12
تاریخ : 1393/04/02
تاریخ : 1393/03/21
تاریخ : 1393/03/07
تاریخ : 1393/02/28
تاریخ : 1393/02/18
تاریخ : 1393/02/08
تاریخ : 1393/01/31
تاریخ : 1392/12/27
تاریخ : 1392/12/21
تاریخ : 1392/12/12
تاریخ : 1392/12/05
تاریخ : 1392/11/26
تاریخ : 1392/11/16
تاریخ : 1392/11/09
تاریخ : 1392/11/03
تاریخ : 1392/10/26
تاریخ : 1392/10/18
تاریخ : 1392/10/05
تاریخ : 1392/09/28
تاریخ : 1392/09/10
تاریخ : 1392/09/04
تاریخ : 1392/08/27
تاریخ : 1392/08/15
تاریخ : 1392/08/06
تاریخ : 1392/07/22
تاریخ : 1392/07/11
تاریخ : 1392/07/10
تاریخ : 1392/07/04
تاریخ : 1392/06/28
تاریخ : 1392/06/20
تاریخ : 1392/06/14
تاریخ : 1392/06/07
تاریخ : 1392/05/31
تاریخ : 1392/05/22
تاریخ : 1392/05/16
تاریخ : 1392/05/12
تاریخ : 1392/05/02
تاریخ : 1392/04/25
تاریخ : 1392/04/20
تاریخ : 1392/04/09
تاریخ : 1392/04/02
تاریخ : 1392/03/29
تاریخ : 1392/03/20
تاریخ : 1392/03/11
تاریخ : 1392/03/07
تاریخ : 1392/02/31
تاریخ : 1392/02/23
تاریخ : 1392/02/16
تاریخ : 1392/02/11
تاریخ : 1392/02/07
تاریخ : 1392/02/05
تاریخ : 1392/01/31
تاریخ : 1392/01/20
تاریخ : 1391/12/24
تاریخ : 1391/12/14
تاریخ : 1391/12/08
تاریخ : 1391/11/29
تاریخ : 1391/11/21
تاریخ : 1391/11/11
تاریخ : 1391/11/04
تاریخ : 1391/10/27
تاریخ : 1391/10/19
تاریخ : 1391/10/18
تاریخ : 1391/10/09
تاریخ : 1391/10/03
تاریخ : 1391/09/27
تاریخ : 1391/09/20
تاریخ : 1391/09/14
تاریخ : 1391/09/08
تاریخ : 1391/08/24
تاریخ : 1391/08/16
تاریخ : 1391/08/03
تاریخ : 1391/07/25
تاریخ : 1391/07/10
تاریخ : 1391/07/06
تاریخ : 1391/07/04
تاریخ : 1391/06/28
تاریخ : 1391/06/23
تاریخ : 1391/06/16
تاریخ : 1391/06/05
تاریخ : 1391/05/19
تاریخ : 1391/05/11
تاریخ : 1391/05/04
تاریخ : 1391/04/28
تاریخ : 1391/04/24
تاریخ : 1391/04/13
تاریخ : 1391/04/08
تاریخ : 1391/03/31
تاریخ : 1391/03/20
تاریخ : 1391/03/06
تاریخ : 1391/03/03
تاریخ : 1391/02/25
تاریخ : 1391/02/18
تاریخ : 1391/02/10
تاریخ : 1391/01/30
تاریخ : 1391/01/23
تاریخ : 1390/12/23
تاریخ : 1390/12/17
تاریخ : 1390/12/15
تاریخ : 1390/12/08
تاریخ : 1390/12/07
تاریخ : 1390/12/01
تاریخ : 1390/11/26
تاریخ : 1390/11/19
تاریخ : 1390/11/11
تاریخ : 1390/10/28
تاریخ : 1390/10/21
تاریخ : 1390/10/13
تاریخ : 1390/10/05
تاریخ : 1390/09/28
تاریخ : 1390/09/22
تاریخ : 1390/09/07
تاریخ : 1390/08/30
تاریخ : 1390/08/26
تاریخ : 1390/08/17
تاریخ : 1390/08/10
تاریخ : 1390/08/03
تاریخ : 1390/07/28
تاریخ : 1390/07/21
تاریخ : 1390/07/13
تاریخ : 1390/06/31
تاریخ : 1390/06/22
تاریخ : 1390/06/16
تاریخ : 1390/06/08
تاریخ : 1390/06/01
تاریخ : 1390/05/25
تاریخ : 1390/05/23
تاریخ : 1390/05/18
تاریخ : 1390/05/17
تاریخ : 1390/05/16
تاریخ : 1390/05/01


لیست نشریات استان فارس
توصیه ما: خبر جنوب -

لیست نشریات استان خراسان رضوي
توصیه ما: خراسان -

لیست نشریات استان اصفهان
توصیه ما: نسل فردا -

لیست نشریات استان آذربايجان شرقي
توصیه ما: کشور (پرنيان) -

لیست نشریات استان خوزستان
توصیه ما: نور خوزستان -

لیست نشریات استان هرمزگان
توصیه ما: صبح ساحل -

لیست نشریات استان قزوين
توصیه ما: ولايت قزوين -

لیست نشریات استان همدان
توصیه ما: هگمتانه -

لیست نشریات استان قم
توصیه ما: نوزده دي -

لیست نشریات استان مازندران
توصیه ما: بشير -

لیست نشریات استان گيلان
توصیه ما: خزر -

لیست نشریات استان گلستان
توصیه ما: گلشن مهر -

لیست نشریات استان کرمان
توصیه ما: کرمان امروز -

لیست نشریات استان اردبيل
توصیه ما: اردبيل فردا -

لیست نشریات استان لرستان
توصیه ما: سفير قلم -

لیست نشریات استان مرکزي
توصیه ما: عطر ياس -

لیست نشریات استان يزد
توصیه ما: پيمان يزد -

لیست نشریات استان کرمانشاه
توصیه ما: آواي کرمانشاه -

لیست نشریات استان کردستان
توصیه ما: سيروان -

لیست نشریات استان زنجان
توصیه ما: مردم نو -

لیست نشریات استان کهکيلويه و ...
توصیه ما: اميد مردم -

لیست نشریات استان سمنان
توصیه ما: پيام سمنان -

لیست نشریات استان بوشهر
توصیه ما: اتحاد جنوب -

لیست نشریات استان سيستان و ...
توصیه ما: زاهدان -

لیست نشریات استان آذربايجان غربي
توصیه ما: امانت - آراز - عصر آذربايجان -

لیست نشریات استان چهار محال ...
توصیه ما: سالداران -

لیست نشریات استان بوشهر (شهرک صنعتي عسلويه)
توصیه ما: پيام عسلويه -

لیست نشریات استان ايلام
توصیه ما: پيک ايلام -

لیست نشریات استان تهران
توصیه ما: همشهري -

لیست نشریات استان دبي (dubai)
توصیه ما: توريسم - 
         
         

استان اردبيل - اردبيل فردا

 
 
 
اردبيل - اردبيل فردا سايت خبري استان کهگيلويه و بوير احمد :معتبرترين رسانه اردبيل خواستار جابه جائي استانداران شد
سايت خبري استان کهگيلويه و بوير احمد کبنانيوز؛ در مطلبي به قلم بهنام عکاشه نوشت :  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا ميزان مصرف برق در اردبيل كاهش يافت
اردبيل فردا مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل گفت : با اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها و بكارگيري مديريت مصرف انرژي توسط مردم ميزان مصرف برق در استان اردبيل 7هفت درصد كاهش ياقته است .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا با استفاده از دستگاه غير سوز؛ زباله هاي عفوني در پارس آباد مغان خنثي سازي مي شود
اردبيل فردا – فرماندار پارس آباد گفت: با نصب دستگاه غير سوز (اتوكلاو) در بيمارستان امام خميني (ره) از اين پس زباله هاي عفوني اين شهرستان خنثي سازي و به زباله بي خطر تبديل مي شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا عضو شوراي شهر اردبيل:مخالف صد درصد احداث بازار ميوه در پارک‌ها هستم
اردبيل فردا عضو شوراي شهر اردبيل با اعلام مخالفت شديد خود با ساخت بازار ميوه و تره‌ ‌بار در پارک‌ها، گفت: اگر دلسوز شهر خود بوديم چرا در زمان احداث شهرک‌ها مکاني براي بازار روز در نظر نگرفتيم.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا منطقه ويژه اقتصادي اردبيل پنج هزار هکتار افزايش يافت
اردبيل فردا استاندار اردبيل گفت: از ابلاغ مصوبه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي استان تاکنون مساحت آن بالغ بر پنج هزار و 445 هکتار افزايش يافته است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا سخنگوي شوراي شهر اردبيل استعفا داد
اردبيل فردا سخنگوي شوراي اسلامي شهر اردبيل بعد از حدود دو سال از عهده دار شدن اين سمت در شورا شهر استعفا داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اردبيل فردا عنوان اول جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات را کسب کرد
اردبيل فردا– حسين صدقي كوهساره از هفته نامه اردبيل فردا به عنوان نفر اول در بخش مقاله جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات و خبرگزاري ها معرفي شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اردبيل جزو هشت استان خسارت ديده پديده خشکسالي است
اردبيل فردا مدير کل مديريت بحران استان اردبيل گفت: استان اردبيل جز هشت استان کشور از لحاظ ديدن خسارت ناشي از خشکسالي است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اعدام يک قاچاقچي در اردبيل
اردبيل فردا يک قاچاقچي موادمخدر دراردبيل به دار مجازات آويخته شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا فرماندار خلخال:بازار روز در خلخال راه‌اندازي مي‌شود
اردبيل فردا فرماندار خلخال گفت: با هدف سهولت خريد مردم بازار روز و ميدان تره‌بار در شهر خلخال ساماندهي و راه‌اندازي مي‌شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا 43 شرکت در نمايشگاه بين‌المللي باکو شرکت مي‌کنند
اردبيل فردا سرپرست سازمان بازرگاني استان اردبيل گفت: 43 شرکت از ايران در نمايشگاه توانمندي‌هاي ايران در باکو شرکت مي‌کنند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا هيئت کشاورزي لبنان از کشت و صنعت مغان بازديد کرد
اردبيل فردا يک هيئت از کارشناسان کشاورزي کشور لبنان از قسمتهاي مختلف کشت و صنعت و دامپروري مغان در شهرستان پارس آباد استان اردبيل بازديد کردند. به گزارش اردبيل فردا اين بازديد در پي امضاء تفاهم نام  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا ميانگين مطالعه در اردبيل 76 دقيقه است
اردبيل فردا مديرکل کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل گفت: تحقيقات و بررسيهاي به عمل آمده نشان مي دهد ميانگين مطالعه در اين استان هم اکنون 76 دقيقه است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا ارسال 426 اثر براي جشنواره مديحه‌سرايي اردبيل
اردبيل فردا مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي اردبيل گفت: براي ششمين جشنواره سراسري مديحه‌سرايي، چاوشي‌خواني، ابتهال و تواشيح رضوي بيش از 426 اثر از سراسر کشور ارسال شده و ما آنها را دريافت و جمع‌بندي کرده  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا شناسايي دارايي‌هاي قاچاقچيان مواد مخدر استان اردبيل
اردبيل فردا رئيس کل دادگستري استان اردبيل گفت: با هدف ضربه زدن به بنيان‌هاي نامشروع مالي و اقتصادي قاچاقچيان موادمخدر و روانگردان‌ها دستگاه قضايي استان اردبيل براي شناسايي و تعقيب اموال و دارايي‌هاي ق  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا نمايشگاه اختصاصي ايران اردبيل در باکو برگزار مي شود
اردبيل فردا سرپرست سازمان بازرگاني استان اردبيل از برگزاري ششمين نمايشگاه اختصاص توانمنديهاي ايران – اردبيل با شرکت واحدهاي توليدي و اقتصادي برتر در مرکز کشور جمهوري آذربايجان خبر داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا 448 پرونده تخلف صنفي در اردبيل تشکيل شد
اردبيل فردا سرپرست سازمان بازرگاني استان اردبيل از تشکيل 448 پرونده تخلف صنفي در مدت 10 روز از آغاز اجراي طرح نظارتي ويژه بازگشايي مدارس خبر داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا امام جمعه اردبيل:اردبيل نيازمند تاسيس دانشگاه بين‌المللي قفقاز است
اردبيل فردا نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل گفت: استان اردبيل نيازمند تاسيس و راه‌اندازي دانشگاه بين‌المللي قفقاز همچون دانشگاه بين‌المللي امام خميني قزوين است که سالانه پذيراي هزاران دا  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا معاون عمراني استاندار اردبيل خبر داد:تملک زمين براي احداث دانشگاه صنعتي
اردبيل فردا معاون عمراني استاندار اردبيل گفت: براي احداث دانشگاه صنعتي اردبيل و چند طرح ديگر 400 هکتار زمين تملک شده است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا به دليل نبود ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني؛ کارخانه‌هاي شهرک صنعتي طعمه حريق مي‌شوند
اردبيل فردا بعد از چند تجربه تلخ در آتش‌سوزي واحد‌هاي صنعتي و توليدي بار ديگر نبود ايستگاه آتش‌نشاني در شهرک صنعتي اردبيل حادثه آفريد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا راه‌اندازي 38 پايگاه علمي در اردبيل
اردبيل فردا مديرکل آموزش و پرورش استان اردبيل گفت: 38 پايگاه علمي در اردبيل راه‌اندازي مي‌شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا تشکيل کميته کارشناسي براي اصلاح رتبه‌بندي کنکور
اردبيل فردا استاندار اردبيل گفت: بايد کميته‌اي را تشکيل بدهيم تا با تلاش و پيگيري مستمر به صورت ملي و از طريق وزارت علوم و سازمان سنجش طوري اقدام کند تا منطقه‌بندي و رتبه‌بندي آزمون سراسري اصلاح شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا بانك گردشگري شهرستان كوثر تدوين مي شود
اردبيل فردا فرماندار كوثر از تدوين بانك گردشگري اين شهرستان خبر داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا دريافت پول اضافي از سوي پزشكان (زير ميزي )خلاف قانون است
اردبيل فردا معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات يهداشتي و درماني اردبيل گفت: هيچ پزشكي حق دريافت زيرميزي و پول اضافي از بيماران را ندارند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا وزير امور خارجه:
اردبيل فردا وزير امور خارجه گفت: ايران اسلامي ما امروز به الگوي تمام عيار براي کشورهاي منطقه و ملت‌هاي آزاديخواه دنيا تبديل شده است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا در تعطيلات نوروزي امسال؛ 2 ميليون گردشگر وارد اردبيل شدند
اردبيل فردا معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل گفت: در تعطيلات نوروزي امسال 2 ميليون گردشگر و مسافر وارد اين استان شدند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا امام جمعه اردبيل:تبعيض آموزشي غيرقابل قبول است
اردبيل فردا‌امام جمعه اردبيل گفت: تبعيض آموزشي در نهاد تعليم و تربيت و جامعه اسلامي ما قابل قبول نيست.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا جشنواره پويانمايي در اردبيل به كار خود پايان داد
اردبيل فردا همزمان با نهمين روز از دهه فجر انقلاب اسلامي جشنواره پويانمايي بين‌استاني كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در استان اردبيل پايان يافت.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا مقدمات ايجاد بازارچه مرزي گرمي مغان فراهم شده است
اردبيل فردا استاندار اردبيل گفت: مقدمات ايجاد بازارچه مرزي مشترك در گرمي مغان در شمال استان اردبيل فراهم شده است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا سه سارق سابقه دار در مشگين شهر دستگير شدند
اردبيل فردا فرمانده انتظامي مشگين شهر از دستگيري سه سارق حرفه اي در اين شهرستان خبر داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا استاندار اردبيل :مشكل بيكاري تا پايان فعاليت دولت دهم به پايان مي رسد
اردبيل فردا استاندار اردبيل گفت: مشكل بيكاري تا پايان فعاليت دولت دهم در كشور به پايان رسيده و مرتفع مي شود .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اردبيل پايين‌ترين درصد زندانيان كشور را دارد
اردبيل فردا مديركل زندان‌هاي استان اردبيل گفت: استان اردبيل در بين زندان‌هاي كشور پايين‌ترين درصد جمعيت كيفري را دارد  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا استاندار اردبيل : كيفي بودن خدمات مطالبه به حق مردم پس از هدفمند كردن يارانه هاست
اردبيل فردا استاندار اردبيل با اشاره به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها گفت : هم اكنون مطلوب بودن كيفيت مطالبه به حق مردم از مجموعه دستگاهها و واحدهاي ارايه كننده خدمات و محصولات است .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا كوره‌هاي زغال غير مجاز در مناطق جنگلي پاكسازي شد
اردبيل فردا يگان‌هاي حفاظت منابع طبيعي اردبيل و گيلان براي پاكسازي كوره‌هاي زغال غير مجاز در مناطق جنگلي عمليات مشترك انجام دادند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا ازدواج در استان اردبيل نه درصد كاهش و طلاق 14 درصد افزايش يافت
اردبيل فردا بر اساس اعلام مسوولان ثبت احوال استان اردبيل ميزان ازدواج در سال جاري نسبت به پارسال 9 درصد كاهش يافته و طلاق نيز در هيمن زمان 14 درصد افزايش داشته است .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا پاركينگ‌هاي اردبيل در فضايي مناسب احداث نشده‌ است
اردبيل فردا سرپرست راهنمايي و رانندگي اردبيل گفت: پاركينگ‌هاي احداث شده در سطح اردبيل در مكان‌هاي مناسب احداث نشده و مردم براي پارك خودروهاي خود در اين پاركينگ‌ها با معضلاتي مواجه هستند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اجراي طرح رهاسازي مارال و قرقاول در اندبيل
اردبيل فردا مديركل حفاظت محيط زيست استان اردبيل گفت: طرح رهاسازي گونه جانوري مارال و قرقاول در منطقه سياحتي گردشگري اندبيل خلخال اجرا مي‌شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا دستگيري 2 شكارچي متخلف در گرمي
اردبيل فردا رئيس حفاظت محيط زيست و مركز تحقيقات زيست محيطي گرمي گفت: در روزهاي گذشته دو شكارچي متخلف كه اقدام به شكار در منطقه شكار ممنوع مي‌كردند، دستگير شدند  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا تصفيه آب روستايي با حرارت مازاد نيروگاه سبلان
اردبيل فردا مديرعامل آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل گفت: قصد داريم از حرارت مازاد نيروگاه سبلان براي تصفيه آب روستايي اردبيل استفاده كنيم.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا تزريق اعتبارات سفر سوم دولت به اردبيل به زودي انجام مي‌شود
اردبيل فردا مديركل دفتر فني استانداري اردبيل گفت: به زودي ابلاغ اعتبارات سفر سوم هيئت دولت به استان اردبيل انجام شده و اين اعتبارات به استان تزريق مي‌شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا نماينده اردبيل و سرعين در مجلس :سرعين در حال تبديل شدن به تهديدي براي استان اردبيل است
اردبيل فردا نماينده مردم اردبيل ، سرعين ، نير و نمين در مجلش شوراي اسلامي گفت : سرعين بزرگترين فرصت براي رشد و توسعه استان اردبيل مي باشد ولي متاسفانه اين فرصت در حال تبديل به تهديدي براي استان است .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اردبيل توليد کننده 9 درصد از توليد ناخالص کشور است
اردبيل فردا: مديرکل کار گروه اقتصادي و توليدي استان اردبيل گفت: توليد ناخالص داخلي اين استان هم اکنون 9 درصد توليد ناخالص کشور است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا مديركل تبليغات اسلامي اردبيل:قالب عزاداري از خرافات و بدعت‌ها دور باشد
اردبيل فردا مديركل تبليغات اسلامي استان اردبيل گفت: قالب عزاداري‌‌ها در دهه محرم و مناسبت‌هاي ديگر بايد از خرافات و بدعت‌ها دور باشد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا يك دستگاه خودرو به پشت بام منزل يكي از اهالي شهر كوثر سقوط كرد
اردبيل فردا در جريان يك حادثه رانندگي يك دستگاه خودرو نيسان به پشت بام منزل يكي از اهالي شهر گيوي مركز شهرستان كوثر سقوط كرد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا استاندار اردبيل : در صورت موافت جمهوري آذربايجان گمرك و بازارچه آزادلو فعال مي شود
اردبيل فردا استاندار اردبيل گفت : ما مشكلي در زمينه ايجاد و فعاليت گمرك و بازارچه آزادلو گرمي نداريم و در صورت موافقت طرف آذري اين گمرك فعال خواهد شد .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا معاون انرژي سازمان پدافند غير عامل ايران:ترويج پدافند غير عامل بزرگترين قدرت بازدارندگي است
اردبيل فردا : معاون انرژي سازمان پدافند غير عامل ايران گفت: توسعه و ترويج پدافند غير عامل بزرگترين قدرت بازدارندگي براي كشورمان در برابر تهديدها و هجمه‌هاست.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا مديركل آموزش و پرورش استان اردبيل معرفي شد
اردبيل فردا: در مراسمي با حضور قائم‌مقام وزير آموزش و پرورش، جمعي از مسئولان و مديران و نيز نماينده مردم اردبيل در مجلس احمد محمودزاده به عنوان مديركل جديد آموزش و پرورش استان اردبيل معرفي شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا فرماندار اردبيل:حضور چهره‌هاي برجسته قرآني فرصتي براي جوانان اردبيلي است
اردبيل فردا: فرماندار اردبيل گفت: حضور چهره‌هاي قرآني در اردبيل همزمان با مسابقات قرآني فرصتي براي جوانان اين ديار است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا 33 اتوبوس فرسوده در اردبيل از رده خارج مي‌شود
اردبيل فردا مديرعامل سازمان اتوبوسراني اردبيل گفت: به زودي و با افزوده شدن خودروهاي جديد، 33 دستگاه اتوبوس فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومي شهري خارج مي‌شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا بخش نابينايان كتابخانه عمومي شيح صفي الدين اردبيل افتتاح شد
اردبيل فردا در آييني بخش نابينايان كتابخانه عمومي شيخ صفي اردبيل افتتاح شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا امام جمعه اردبيل:عيد قربان عيد تقرب و تحول بشريت است
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل گفت: عيد قربان عيد تقرب و تحول بشريت است كه مقدمه‌اي براي رستن از خود و پيوستن به معبود است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا رييس جمهوري قانون ايجاد منطقه ويژه اقتصادي استان اردبيل را ابلا غ كرد
اردبيل فردا سيد حسين صابري استاندار اردبيل از ابلاغ قانون ايجاد منطقه ويژه اقتصادي استان اردبيل در شهر نمين در 25 كيلومتري مركز استان از سوي دكتر محمود احمدي نژاد خبر داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اردبيل در صنعتي‌سازي مسكن وضعيت قابل قبولي ندارد
اردبيل فردا : مديركل مسكن و شهرسازي استان اردبيل گفت: استان اردبيل در بحث ساخت و ساز مسكن به صورت صنعتي وضعيت رضايت‌بخشي ندارد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا مشاركت بخش خصوصي در حوزه كتاب گره‌گشاست
اردبيل فردا معاون امور مجلس و استان‌هاي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي گفت: مشاركت بخش خصوصي در حوزه ترويج و تعميق فرهنگ كتاب و كتا‌بخواني مي‌تواند گره‌گشا بوده و نارسايي‌ها را به فرصت تقويت اين مباني تبديل  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا انبوه سازان از سال 90 در احداث مسكن مهر مشاركت مي كنند
اردبيل فردا مديركل مسكن و شهرسازي استان اردبيل گفت : از سال آينده انبوه سازان توانمند در ساخت مسكن مهر مشاركت خواهند كرد .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا مديركل دفتر فني استانداري اردبيل خبر داد؛شناسايي 50 كارگاه غير مجاز نصب سي ان جي در اردبيل
اردبيل فردا مديركل دفتر فني استانداري اردبيل از شناسايي 50 كارگاه غير مجاز و غير استاندارد نصب سي ان جي در استان اردبيل خبر داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا مديركل فرودگاههاي استان اردبيل معرفي شد
اردبيل فردا درآييني با حضور مسولان كشوري و استاني ،محمد اسماعيل موسوي به عنوان مديركل جديد فرودگاههاي استان اردبيل معرفي و از خدمات فتاح رضواني تقدير شد .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا 4 آبگرم معدني در اردبيل به بخش خصوصي واگذار مي‌شود
اردبيل فردا مديرعامل شركت آب منطقه‌اي اردبيل گفت: در صدد هستيم تا آبگرم قينرجه و شابيل در شهرستان مشگين‌شهر، آبگرم سردابه در اردبيل و آبگرم گيوي را به بخش خصوصي واگذار كنيم.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا چهار ميليون و 300 هزار سرپرست خانوار در ايران براي دريافت يارانه ها در بانك ملي گشايش حساب كرده اند
اردبيل فردا مدير عامل بانك ملي ايران گفت : چهار ميليون و 300 هزار سرپرست خانوار در ايران به منظور دريافت مبالغ نقدي يارانه هاي پرداختي از سوي دولت در اين بانك گشايش حساب كرده اند .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا امام جمعه اردبيل: مشاركت مردم در كارهاي فرهنگي ضروريست
اردبيل فردا نماينده ولي فقيه در استان اردبيل گفت: مشاركت مردم در كارهاي فرهنگي با همكاري ارگان‌هاي دولتي ضروري و زمينه‌ساز كار فرهنگي در استان است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا سفير تركيه خواستار گسترش همكاريهاي توريستي كشور ش بااستان اردبيل شد
اردبيل فردا سفير تركيه در ديدار با استاندار اردبيل خواستار گسترش همكاري هاي توريستي و اقتصادي كشورش با اين استان شد .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا استاندار اردبيل خواستار انتقال سرريز جمعيت اردبيل به شهرهاي نمين و سرعين شد
استاندار اردبيل خواستار انتقال سرريز جمعيت اردبيل به شهرهاي نمين و سرعين شد اردبيل فردا – استاندار اردبيل از مسوولان ذيربط خواست كه درباره انتقال قسمتي از سرريز جمعيت شهر اردبيل در ارتباط با تامين م  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا به دنبال تندباد شديد؛ باغات لاهرود در آتش سوخت
خبرگزاري فارس: وزش تندباد شديد موجبات آتش‌سوزي در باغات لاهرود در مشگين‌شهر را شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا احداث پارك ترافيكي در نمين و مشگين‌شهر
اردبيل فردا رئيس اداره ايمني و ترافيك حمل و نقل و پايانه‌هاي استان اردبيل از احداث پارك ترافيكي در نمين و مشگين‌شهر خبر داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اولين برف پاييزي براي ساكنان نقاط سردسير استان اردبيل در راه است
اردبيل فردا – اداره تحقيقات و پيش بيني هواشناسي اردبيل روز پنجشنبه با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد كه ريزش اولين برف پاييزي براي ساكنان نقاط كوهستاني و سردسير اين استان در راه مي باشد  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا هفت شكارچي متخلف در منطقه آغ داغ خلخال دستگير شدند
اردبيل فردا رييس اداره حفاظت محيط زيست خلخال از دستگيري هفت شكارچي متخلف در منطقه شكار ممنوع آغ داغ اين شهرستان خبر داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا با حضور رئيس جمهور:آيين ثبت جهاني بقعه شيخ صفي‌الدين برگزار مي‌شود
اردبيل فردا مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل گفت: به‌زودي و با حضور رئيس جمهور، آيين ثبت جهاني بقعه شيخ صفي‌الدين اردبيلي در اين شهر برگزار مي‌شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا راه اصلي اردبيل به مركز كشور 4 خطه مي‌شود
اردبيل فردا مديركل راه و ترابري استان اردبيل گفت: با پيشنهادي كه به وزارت راه و ترابري داديم با اختصاص اعتبار لازم قرار است راه اصلي اردبيل ـ سرچم به مركز كشور چهار خطه شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا نبايد هدفمند كردن يارانه‌ها را دستاويز افزايش قيمت قرار داد
اردبيل فردا فرماندار شهرستان پارس‌آباد گفت: نبايد هدفمند كردن يارانه‌ها را در كشور و منطقه دستاويزي براي افزايش قيمت‌ها و فشار بر مردم تلقي كرد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا كمبود اعضاي هيئت علمي مشكل دانشگاه‌هاي اردبيل است
اردبيل فردا رئيس هيئت نظارت و ارزيابي دانشگاه‌هاي اردبيل گفت: هم‌اكنون مهم‌ترين مشكل دانشگاه‌ها و مراكز علمي استان كمبود اعضاي هيئت علمي و جذب اساتيد است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اعتبار ويژه براي انسداد كامل مرزهاي استان اردبيل تخصيص يافت
اردبيل فردا معاون عمليات مرزباني ناجا از تخصيص اعتبارات وِيژه براي انسداد كامل مرزهاي استان اردبيل خبر داد  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا فضاي فيزيكي دانشگاه‌هاي استان اردبيل كمتر از نصف سرانه آن است
اردبيل فردا سرپرست دانشگاه محقق اردبيلي گفت: فضاي فيزيكي دانشگاههاي اين استان كمتر از نصف سرانه تعريف شده توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا كاظم دبير فرماندار شهرستان سرعين شد
اردبيل فردا كاظم دبير فرماندار پيشين گرمي مغان به عنوان فرماندار شهرستان سياحتي سرعين انتخاب شد  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا امام جمعه خلخال:توسعه را محدود به اردبيل و مغان نكنيم
اردبيل فردا امام جمعه شهرستان خلخال با انتقاد از مسئولان استان به صراحت گفت: توسعه استان اردبيل را محدود به مركز استان و مغان نكنيم.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا زمين لرزه 4.9 ريشتري اردبيل را هم لرزاند
اردبيل فردا زمين لرزه 4.9 ريشتري دقايقي پيش اردبيل را هم پس از گيلان لرزاند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا استاندار اردبيل : 33 قلم مايحتاج مردم ذخيره سازي شده است
اردبيل فردا استاندار اردبيل با بيان اجراي قانون هدفمند يارانه ها و احتمال سوء استفاده برخي افراد گفت : جاي نگراني در تامين نيازهاي اساسي مردم نيست و 33 قلم مايحتاج اساسي ذخيره سازي شده است .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا ممنوعيت تدريس اساتيد با مدرك كارشناسي ارشد در دانشگاهها لغو شد
اردبيل فردا، معاون وزير علوم و رييس سازمان سنجش از پذيرش اساتيد در دانشگاه ها با مدرك كارشناسي ارشد خبر داد وگفت: با دستور وزير علوم ممنوعيت جذب پذيرش هيأت علمي با مدرك كارشناسي ارشد لغوشده ودانشگاه ه  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا گام سوم دولت براي توسعه و آباداني استان اردبيل با 250 مصوبه
اردبيل فردا ـ هيات دولت در هفتاد و ششمين سفر استاني و در سومين دور سفر به استان اردبيل با تصويب 250 مصوبه ، گام اساسي ديگري را براي توسعه و آباداني اين گوشه از كشورمان برداشت.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا رئيس جمهور وارد اردبيل شد
اردبيل فردا رئيس جمهور كشورمان در جريان دور سوم سفرهاي استاني به همراه هيئت دولت وارد فرودگاه بين‌المللي اردبيل شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا استاندار: رييس جمهور و اعضاي هيات دولت روز يكشنبه به استان اردبيل سفر مي كنند
اردبيل فردا استاندار اردبيل گفت : دكتر احمدي نژاد رييس جمهوري و اعضاي هيات دولت صبح روز يكشنبه در هفتاد و ششمين سفر استاني خود و براي ديداري دو روزه به استان اردبيل سفر مي كنند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا سومين سفر استاني هيات دولت به استان اردبيل بزودي انجام مي گيرد
اردبيل فردا استاندار اردبيل با بيان انجام سومين سفر استاني هيات دولت گفت : اين استان براي ميزباني شايسته از هيات دولت آماده مي شود .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا شهرك اضطراري در اردبيل راه‌اندازي مي‌شود
اردبيل فردا مديركل بحران استان اردبيل گفت: با هدف اسكان حادثه‌ديدگان در حوادث غيرمترقبه به زودي عمليات اجرايي نخستين شهرك اضطراري و اسكان حادثه‌ديدگان در اردبيل آغاز مي‌شود  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا استان اردبيل رسما به طرح آسيا ويژن پيوست
اردبيل فردا با تاييد ناظران afc استان اردبيل به عنوان دهمين استان کشور رسما به طرح آسيا ويژن (طرح توسعه استراتژيک فوتبال آسيا) پيوست.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا دشت اردبيل با خطر نشست روبرو است
اردبيل فردا مدير كل مديريت بحران اردبيل گفت : افت سطح آبهاي زيرزميني احتمال نشست دشت اردبيل را افزايش داده است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا شرفي بعنوان سرپرست اداره كل ارشاد اردبيل منصوب شد
اردبيل فردا در حكمي از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصور شرفي به عنوان سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اردبيل منصوب شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا درخواست مهم اردبيلي ها از احمدي نژاد
اردبيل فردا – بدنبال پخش خبر حذف اجراي طرح راه آهن اردبيل – مغان – قفقاز و به جاي آن تصويب اجراي طرح راه آهن تبريز جلفا قفقاز که از طريق امام جمعه اردبيل دکتر عاملي در نماز جمعه هفته گذشته مطرح شد اق  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا مقام هاي بازرگاني چين خواستار همكاري با استان اردبيل شدند
اردبيل فردا مقام هاي بازرگاني چين در ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني اردبيل خواستار همكاري با استان اردبيل شدند .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا جشنواره يك هفته با كانون در اردبيل آغاز شد
اردبيل فرداهمزمان با روز جهاني كودك جشنواره يك هفته با كانون در مركز شماره پنج كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اردبيل واقع در جنب پارك فدك آغاز به كار كرد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا امام جمعه اردبيل: انديشه سكولاريسم با تمام هياهوهاي خود شكسته است
اردبيل فردا امام جمعه اردبيل گفت: بعد از پيروزي انقلاب اقبال ملت‌هاي دنيا به اسلام به ويژه در قاره سبز نشان داد كه انديشه سكولاريسم با تمام هياهوهاي خود شكسته است و هيچ كس حتي نظام صهيونيسم نيز نمي‌تو  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا معاون وزير ارشاد:يارانه مطبوعات تا يك ماه آينده پرداخت مي‌شود
اردبيل فردا معاون پارلماني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: تا يك ماه آينده نوبت نخست يارانه نشريات و مطبوعات سراسر استان‌ها پرداخت مي‌شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا رييس مجلس : خبرنگاران اردبيل در معرفي پيشينه درخشان اين استان نقش پيشرو دارند
اردبيل – رييس مجلس شوراي اسلامي گفت : اصحاب قلم و خبرنگاران رسانه هاي گروهي اردبيل در معرفي پيشينه غني و درخشان اين استان نقش پيشرو دارند .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اردبيل نيازمند بسترهاي لازم براي توسعه صنعت چرم است
اردبيل فردا مديرعامل شركت چرم مغان گفت: استان اردبيل با داشتن جمعيت بالاي دامي و ظرفيت بالاي پوست و چرم در كشور نيازمند بسترهاي لازم براي توسعه صنايع چرم كشور است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا سرگرداني زائران اردبيلي حادثه ديده در تركيه
اردبيل فردا به دنبال حادثه رانندگي زائران استان اردبيل در تركيه كه عازم سوريه بودند و بعد از گذشت چند روز همچنان اين زائران در سرگرداني و بلاتكليفي به سر برده و هيچ يك از مقامات استاني و كشوري نيز پي  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا طرح آبياري باراني در پارس آباد به بهره برداري رسيد
اردبيل فردا يك طرح آبياري باراني با 11 ميليارد ريال سرمايه گذاري در كشت و صنعت و دامپروري مغان به بهره برداري رسيد .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا استاندار اردبيل : رمز موفقيت ما در وحدت و همدلي است
اردبيل فردا استاندار اردبيل گفت : رمز موفقيت انقلاب و نظام ما در وحدت و همدلي و همراهي مردم ، مسوولان و نيروها ي نظامي و انتظامي است .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا بيش از سه ميليارد ريال براي احياي بافت باارزش روستاي كزج خلخال هزينه شد
اردبيل فردا مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي خلخال گفت: از سال 85 تاكنون براي احياي بافت باارزش و تاريخي روستاي كزج از توابع بخش خوزش رستم اين شهرستان سه ميليارد ريال هزينه شده است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا محمدي : حاجي بابايي را استيضاح انقلابي مي کنيم
اردبيل فردا يکي از طراحان اصلي استيضاح وزير آموزش و پرورش باانتقاد از عملکرد حاجي بابايي در حوزه تعليم و تربيت تاکيد کرد که طراحان استيضاح به نيابت از مردم اين استيضاح انقلابي را پيگيري مي کنند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا يك هزار و 644 واحد مسكن مهر در اردبيل به بهره‌برداري مي‌رسد
اردبيل فردا مديركل مسكن و شهرسازي استان اردبيل گفت: يك هزار و 644 واحد مسكن مهر تا ابتداي فصل زمستان در استان اردبيل به بهره‌برداري مي‌‌رسد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا نرخ نان در اردبيل افزايش نيافته است
اردبيل فردا فرماندار اردبيل گفت: نرخ نان در اردبيل افزايش نيافته است  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا مهلت پذيرش پرونده هاي جوايز صادراتي سال 1388 در استان اردبيل تمديد شد
اردبيل فردا رييس سازمان بازرگاني استان اردبيل از تمديد مهلت پذيرش پرونده هاي جوايز صادراتي سال گذشته در اين استان خبرداد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا مشكل تأمين خوراك پتروشيمي اردبيل حل شد
اردبيل فردا نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي گفت: با پيگيري‌هاي مستمر از طريق وزارت نفت و با دستور صريح وزير نفت مشكل تأمين خوراك پتروشيمي اردبيل حل شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا نسخه خطي ترکي تذکره شيخ صفي‌الدين اردبيلي منتشر شد
اردبيل فردا نسخه خطي ترکي تذکره شيخ صفي‌الدين اردبيلي از نوادگان امام موسي کاظم(ع) که توسط داوود بهلولي تصحيح شده است، وارد بازار نشر شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا امام جمعه اردبيل :ابعاد تربيتي و معنويت دوران دفاع مقدس بايد بازگو شود
اردبيل فردا نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل گفت: ابعاد تربيتي و معنويت جبهه‌هاي جنگ و دوران دفاع مقدس بايد بيشتر و با گستردگي بهتر مورد بازگويي و بازخواني قرار گيرد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا نشريه اردبيل فردا به بالا ترين فروش خود در سال جاري رسيد
اردبيل فردا به گزارش روابط عمومي نشريه اردبيل فردا ، فروش آخرين شماره نشريه به بالاترين ميزان در سالجاري رسيد  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا نمازخانه‌هاي بين راهي اردبيل ساماندهي مي‌شود
اردبيل فردا مديركل تبليغات اسلامي استان اردبيل گفت: در راستاي انجام به موقع فرايض ديني مسافران، نمازخانه‌هاي بين راهي استان اردبيل ساماندهي مي‌شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا چهار تن فرآورده خام دامي غير بهداشتي در اردبيل امحا شد
اردبيل فردا مدير کل دامپزشکي استان اردبيل گفت: طي يک ماه گذشته بيش از چهار تن فرآورده هاي خام دامي غير بهداشتي و آلوده در اين استان کشف و امحا شده است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا راننده تراكتور در مقابل چشمان فرزندان خردسالش جان باخت
اردبيل فردا در يك حادثه دلخراش رانندگي در مشگين‌شهر، راننده تراكتور در برابر ديدگان دو فرزند خردسالش جان باخت.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا دشمن جرات شليك حتي يك گلوله به سوي ايران را ندارد
اردبيل فردا امام جمعه اردبيل و نماينده ولي فقيه در اين استان گفت : كشورمان به بركت خون شهيدان در عرصه نظامي به اندازه اي از قدرت رسيده است كه دشمن جرات شليك حتي يك گلوله به سوي خاك ايران اسلامي را ند  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا نمايندگان براي رفع موانع اعتباري راه پار‌س‌آباد اهتمام جدي كنند
اردبيل فردا مديركل نگهداري راه و ابنيه سازمان راهداري و حمل و نقل وزارت راه گفت: نماينده پارس‌آباد و بيله‌سوار براي رفع موانع اعتباري و اجرايي پروژه راه شهرستان پارس‌آباد اهتمام جدي داشته باشند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا نمايندگان استان اردبيل : اقدامات وزير آموزش و پرورش مثبت بوده است
اردبيل فردا نمايندگان استان اردبيل در مجلس شوراي اسلامي اقدامات وزير آموزش و پرورش بويژه در زمينه استخدام معلمان جديد را در عرصه تعليم و تربيت كشور مثبت و تاثيرگذار ذكر كردند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا تعطيلي پنجشنبه‌هاي مدارس ابتدايي ملغي است
اردبيل فردا وزير آموزش و پرورش گفت: تعطيلي روزهاي پنجشنبه براي مقاطع تحصيلي ابتدايي ملغي است و ما روزهاي تعطيلي را در آموزش‌ و پرورش نداريم.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا وزير آموزش و پرورش : نگاه من به آموزش پرورش نه استدلالي بلكه عاشقانه است
اردبيل فردا وزير آموزش و پرورش گفت : نگاه من به آموزش و پرورش استدلالي نيست بلكه به اين بخش مهم جامعه عاشقانه مي نگرم و به ايجاد تحول بنيادين در آن عشق مي ورزم .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا ايجاد اشتغال از دغدغه هاي اساسي دولت است
اردبيل فردا استاندار اردبيل گفت : ايجاد اشتغال و رفع معضل بيكاري در جامعه از دغدغه هاي اساسي و در عين حال سخت براي دولت است .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا صفي الدين اردبيلي؛ عارف و شاعر قرن هشتم هجري
اردبيل فردا صفي الدين ابوالفتح اسحاق ملقب به شمس الدين و معروف به شيخ صفي عارف و شاعر قرن هشتم هجري قمري است .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا 500 هزار اسكيت‌باز در كشور شناسايي شد
اردبيل فردا رئيس فدراسيون اسكيت گفت: 500 هزار ورزشكار اسكيت‌باز تاكنون در سطح كشور شناسايي شده است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا گرمرودي به عنوان رئيس هيات كشتي اردبيل انتخاب شد
اردبيل فردا سيدعلي گرمرودي به عنوان رئيس هيات كشتي استان اردبيل انتخاب شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا يك غرفه ويژه براي خبرنگاران در نمايشگاه دفاع مقدس در اردبيل اختصاص يافت
اردبيل فردا يك غرفه ويژه براي اولين بار در نمايشگاه دفاع مقدس در شهر اردبيل به منظور استقرار خبرنگاران منطقه اختصاص يافته است .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا شهردار سابق سرعين منتخب شورا شد
اردبيل فردا به دنبال عزل موسي كنعان‌پور از شهرداري سرعين، با رأي اكثريت اعضاي شوراي شهر سرعين مهدي هدايتي شهردار سابق اين شهر به سمت خود بازگشت.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا شهردار سرعين عزل شد
اردبيل فردا عضو شوراي شهر سرعين از عزل موسي کنعانپور، شهردار سرعين خبر داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا تخلفات آزمون آموزش و پرورش عميق‌تر از تخلفات دستياري پزشكي است
اردبيل فردا نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي گفت: تخلفات انجام شده در آزمون استخدامي آموزش و پرورش در تابستان امسال عميق‌تر و فراگيرتر از تخلفات آزمون دستياري پزشكي در سال گ  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا شير و پلنگ ايراني احيا مي‌شود
اردبيل فردا معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: طرح احياي شير، پلنگ و ببر ايراني در دست اقدام است و به زودي شاهد احياي اين حيوانات در مناطق مختلف كشور خواهيم بود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا بازديد معاون رئيس جمهور از سايت مارال در فندقلو
اردبيل فردامعاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست از سايت مارال در منطقه فندقلوي شهرستان نمين بازديد كرد و در جريان برنامه‌هاي اجرا شده و در حال اجراي اين سايت از سوي مسئولان امر قرار گرفت.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اشتغال اتباع افغاني در اردبيل ممنوع است
اردبيل فردامديركل كار و امور اجتماعي استان اردبيل گفت: اشتغال اتباع افغاني در هر رده و جايگاه و رسته‌اي در استان اردبيل ممنوع است و با متخلفان نيز برخورد مي‌شود.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا مردم اردبيل اهانت امريكايي ها به قران كريم را محكوم كردند
اردبيل فردا هزاران نفر از شهروندان اردبيلي روز سه شنبه پس از اقامه نماز ظهر در محكوميت هتك حرمت به ساحت قدسي قران كريم راهپيمايي كردند .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا فعاليت 11 شركت فعال در زمينه آسانسور در اردبيل غير مجاز اعلام شد
اردبيل فردا اداره كل استاندارد و تحققيات صنعتي استان اردبيل فعاليت 11 شركت فعال در زمينه آسانسور را در اين استان غير مجاز اعلام كرد .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا كشت و صنعت مغان جزو واحدهاي نمونه كشوري است
اردبيل فردامديرعامل شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان گفت: محصولات اين شركت از نظر كيفيت توليد و رعايت استانداردهاي لازم جزو واحدهاي نمونه كشور است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا محكوميت فاجعه قرآن‌سوزي از سوي نهادهاي اجرايي استان اردبيل
اردبيل فردا در پي انجام عمل موهن به آتش كشيدن قرآن كريم در برخي از ايالت‌هاي آمريكا، دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي استان اردبيل اين حركت زشت را محكوم كردند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا يك شتر دوكوهانه در مغان به شكل زجرآوري كشته شد
اردبيل فردا يك شتر دوكوهانه در منطقه مغان قرباني اختلاف صاحبش با مالك مزرعه مجاور شد و به شكل فجيعي كشته شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا بازار مشترك مرزي ايران و جمهوري آذربايجان در گرمي مغان احداث مي شود
اردبيل فردانماينده مردم گرمي مغان در مجلس شوراي اسلامي از احداث بازار مشترك مرزي ايران و جمهوري آذربايجان در شهر مرزي گرمي مغان خبر داد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا يك قلاده خرس كمياب در مشگين‌شهر كشته شد
اردبيل فردا در يك حركت غيرقانوني از سوي برخي از افراد خاطي و سودجو لاشه يك قلاده خرس نادر قهوه‌اي در مشگين‌شهر كشته شد.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا دعوت از سرمايه‌گذاران براي مدرن‌سازي آب‌هاي گرم معدني اردبيل
اردبيل فردا مديرعامل شركت آب منطقه‌اي اردبيل گفت: با هدف ساماندهي و مدرن‌سازي آب‌هاي گرم و معدني استان اردبيل دعوت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به سرعت در حال انجام است.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا اردبيل 21 هزار قاليباف دارد
اردبيل فردارئيس اتحاديه صنفي و شركت‌هاي تعاوني فرش دستباف استان اردبيل گفت: در حال حاضر 21 هزار نفر در استان اردبيل گره قالي زده و در هنر صنعت قاليبافي مشغول فعاليت هستند.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا 21 اثر تاريخي ثبت شده اردبيل مرمت شدند
اردبيل فردا مديركل ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي استان اردبيل گفت : در چهارسال گذشته 21 اثر تاريخي ثبت شده ملي دراردبيل مرمت وبازسازي شده است .  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا استعفاي شهردار خلخال پذيرفته شد
اردبيل فردا: پس از ماه‌ها كشمكش شوراي شهر خلخال و شهردار اين شهر، جواد نعمتي استعفا داد و اين استعفا نيز بلافاصله مورد پذيرش و موافقت شورا قرار گرفت.  ادامه خبر

اردبيل - اردبيل فردا حضور هزاران گردشگر و پاييزي شدن هواي اردبيل
اردبيل فردا: به دنبال تغييرات ناگهاني هوا در شهر اردبيل با حضور هزاران گردشگر در شهر اردبيل و سرعين هواي اين دو شهر چهره پاييزي گرفت.  ادامه خبر


                                   
 

اولين نشريه رنگي استان اردبيل که به دو زبان ترکي و فارسي در زمينه اجتماعي-فرهنگي و ورزشي در گستره استانهاي اردبيل-آذربايجان شرقي-آذر بايجان غربي و گيلان منتشر ميشود.اردبيل فردا يکي از پر فروش ترين و منظم ترين نشريات استان اردبيل بوده که هر هفته دو شنبه ها در پيشخوان روزنامه فروشي ها قرار ميگيرد.اين هفته نامه بيشتر مطالبات توسعه اي منتطقهاي را دنبال مينمايد و فارغ از وابستگي هاست.در صورت نياز به اطلاعات بيشتر ميتوانيد از گروه مشاورين خانه مطبوعات استاني کمک بگيريد.

 

نظر در مورد این نشریه
تایید نظرات کاربران توسط نشریه
نمونه ای از این روزنامه جهت مشاهده آگهی دهندگان

صفحه 1
صفحه 1

صفحه 2
صفحه 2

صفحه 3
صفحه 3

صفحه 4
صفحه 4

صفحه 5
صفحه 5

صفحه 6
صفحه 6