لیست نشریات استان فارس
توصیه ما: خبر جنوب -

لیست نشریات استان خراسان رضوي
توصیه ما: خراسان -

لیست نشریات استان اصفهان
توصیه ما: نسل فردا -

لیست نشریات استان آذربايجان شرقي
توصیه ما: کشور (پرنيان) -

لیست نشریات استان خوزستان
توصیه ما: نور خوزستان -

لیست نشریات استان هرمزگان
توصیه ما: صبح ساحل -

لیست نشریات استان قزوين
توصیه ما: ولايت قزوين -

لیست نشریات استان همدان
توصیه ما: هگمتانه -

لیست نشریات استان قم
توصیه ما: نوزده دي -

لیست نشریات استان مازندران
توصیه ما: بشير -

لیست نشریات استان گيلان
توصیه ما: گيلان امروز -

لیست نشریات استان گلستان
توصیه ما: گلشن مهر -

لیست نشریات استان کرمان
توصیه ما: کرمان امروز -

لیست نشریات استان اردبيل
توصیه ما: اردبيل فردا -

لیست نشریات استان لرستان
توصیه ما: سفير قلم -

لیست نشریات استان مرکزي
توصیه ما: سرچشمه -

لیست نشریات استان يزد
توصیه ما: پيمان يزد -

لیست نشریات استان کرمانشاه
توصیه ما: آواي کرمانشاه -

لیست نشریات استان کردستان
توصیه ما: سيروان -

لیست نشریات استان زنجان
توصیه ما: مردم نو -

لیست نشریات استان کهکيلويه و ...
توصیه ما: اميد مردم -

لیست نشریات استان سمنان
توصیه ما: پيام سمنان -

لیست نشریات استان بوشهر
توصیه ما: اتحاد جنوب -

لیست نشریات استان سيستان و ...
توصیه ما: زاهدان -

لیست نشریات استان آذربايجان غربي
توصیه ما: امانت - آراز -

لیست نشریات استان چهار محال ...
توصیه ما: سالداران -

لیست نشریات استان کيش
توصیه ما: ارتباط کيش -

لیست نشریات استان بوشهر (شهرک صنعتي عسلويه)
توصیه ما: پيام عسلويه -

لیست نشریات استان ايلام
توصیه ما: پيک ايلام -

لیست نشریات استان تهران
توصیه ما: همشهري -

لیست نشریات استان دبي (dubai)
توصیه ما: توريسم -نوع و دوره انتشار استان
نام نشریه  
قیمت های ذکر شده در لیست تعرفه ها به ریال می باشد.
استاننشریهنام صفحهکادر پایه1/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحهگوشواره
کرمانکرمان امروز صفحات اصلي ( ابعاد )7.50*310*1522.50*15.5022.50*3300
  آخر رنگي660,0004,400,0009,250,00015,000,00000
  اول رنگي780,0005,200,00012,000,00022,000,00000
  داخلي سياه و سفيد570,0003,800,0005,500,0009,000,00000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
کرمانکرمان همشهري صفحات اصلي ( ابعاد )7.5*3.516*1116*2232*2232*44 
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
آذربايجان شرقيکشور (پرنيان) صفحات اصلي ( ابعاد )50/3*811*1622*1622*50/3245*33 
  آخر رنگي2,200,00013,200,00026,400,00052,800,000105,600,0000
  اول رنگي3,200,00019,200,00038,400,00076,800,00000
  دوم رنگي2,000,00012,000,00024,000,00048,000,00096,000,0000
  ما قبل آخر رنگي2,000,00012,000,00024,000,00048,000,00096,000,0000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )1/3*2/716/5*1216/5*2333*2333*47 
  اول1,400,00012,600,00025,200,00050,400,00092,400,0000
  داخلي نيازمندي140,0007,560,00014,280,00028,560,00057,120,0000
آذربايجان غربيآراز صفحات اصلي ( ابعاد )7*3.5021*13.2021*13.2021*26.5042*26.500
  3و2 سياه و سفيد700,0004,250,0008,500,00017,000,00034,000,0000
  آخر رنگي1,500,0009,000,00018,000,00036,000,00072,000,0000
  آخر سياه و سفيد900,0005,375,00010,750,00021,500,00043,000,0000
  اول رنگي2,500,00015,000,00030,000,00060,000,00000
  اول سياه و سفيد1,500,0009,000,00018,000,00036,000,00000
  داخلي سياه و سفيد500,0003,000,0006,000,00012,000,00024,000,0000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
تهرانآشپزي خانواده سبز صفحات اصلي ( ابعاد )  14.5*10.514.5*2129.5*21 
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
يزدآفتاب يزد صفحات اصلي ( ابعاد )      
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
کرمانشاهآواي کرمانشاه صفحات اصلي ( ابعاد )7*3.2010.50*1521*1521*30.5042*30.50 
  آخر رنگي700,0004,200,0008,400,00016,800,00033,600,0000
  اول رنگي1,000,0006,000,00012,000,00024,000,00000
  داخلي سياه و سفيد400,0002,400,0004,800,0009,600,00019,200,0000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
اردبيلآواي مردم صفحات اصلي ( ابعاد )      
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
بوشهراتحاد جنوب صفحات اصلي ( ابعاد ) 3*4 0 24*15 24*30 0 0
  آخر1,000,0007,000,00015,000,00030,000,00060,000,0000
  اول رنگي1,500,00010,500,00022,500,00045,000,00000
  داخلي سياه و سفيد700,0004,900,00010,500,00021,000,00042,000,0000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )
کيشارتباط کيش صفحات اصلي ( ابعاد )8*1010*1620*1620*3200
  آخر رنگي2,200,0004,000,0007,000,00013,000,00000
  اول رنگي2,500,0004,500,0008,000,00013,500,00000
  داخلي رنگي1,800,0003,000,0006,000,00010,000,00000
  داخلي سياه وسفيد920,0001,840,0003,680,0007,360,00000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
  اول150,00000000
  داخلي100,00000000
اردبيلاردبيل فردا صفحات اصلي ( ابعاد )7.80*3.5011*1621.50*1621.50*3242*32 
  آخر رنگي1,500,0009,000,00018,000,00036,000,00072,000,0000
  اول رنگي2,000,00012,000,00024,000,00048,000,00000
123456789چند نمونه از تابلو ها و بیلبوردهای استان های ایران همه تابلو ها و بیلبوردهای استان های ایران